Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych
osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne
  a. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem URL: piankachlodzaca.pl
  b. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Delfarma Sp. z o.o. Św.
  Teresy od Dzieciątka Jezus 111
  c. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: piankachlodzaca@delfarma.pl
  d. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych
  dobrowolnie w Serwisie.
  e. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  – Obsługa zapytań przez formularz
  – Prezentacja oferty lub informacji
  f. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący
  sposób:
  – Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do
  systemów Operatora.
  – Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
  a. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji
  (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają
  zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
  b. W serwisie jest stosowana autentykacja dwuskładnikowa, co stanowi dodatkową formę ochrony
  logowania do Serwisu.
  c. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
  d. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
  e. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
  wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności
  oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.
 3. Hosting
  a. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: home.pl
  b. Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie
  serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  – zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  – czas nadejścia zapytania,
  – czas wysłania odpowiedzi,
  – nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  – informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  – adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy
  przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  – informacje o przeglądarce użytkownika,
  – informacje o adresie IP,
  – informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez
  rejestratory na stronie,

c. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej
przez Operatora.

 1. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
  a. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym
  odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania
  obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  – firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  – upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu
  działania strony
  – firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
  b. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do
  wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu
  rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej
  niż przez 3 lata.
  c. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  – dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  – ich sprostowania,
  – usunięcia,
  – ograniczenia przetwarzania,
  – oraz przenoszenia danych.
  d. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.2
  wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
  realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie
  mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
  przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia,
  dochodzenia lub obrony roszczeń.
  e. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  f. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  g. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym
  podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy
  oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
  h. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie
  danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 2. Informacje w formularzach
  a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile
  zostaną one podane.
  b. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  c. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w
  formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-
  mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  d. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego
  formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu
  handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób
  informuje, do czego on służy.
 3. Logi Administratora
  a. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są
  wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 4. Istotne techniki marketingowe
  a. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z
  siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie
  zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym
  użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
  reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików
  cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
  b. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów
  reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane
  osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do
  przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym
  warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
  c. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników,
  np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on
  zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.
 5. Informacja o plikach cookies
  a. Serwis korzysta z plików cookies.
  b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
  które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do
  korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
  internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
  unikalny numer.
  c. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
  uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  d. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  – utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na
  każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  – realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
  e. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session
  cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
  przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia
  strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki
  cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w
  parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  f. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
  domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
  Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa
  umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies
  Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki
  internetowej.
  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
  stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być
również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm:
Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter
Inc. z siedzibą w USA).

 1. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
  a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
  Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
  bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach
  może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  b. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której
  używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  – Edge
  – Internet Explorer
  – Chrome
  – Safari
  – Firefox
  – Opera
  – Urządzenia mobilne:
  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone